1. Inleidende Bepalingen

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering van de overeenkomsten op het terrein van het verwijderen van asbesthoudende bouwmaterialen. De diensten worden verricht zoals omschreven of opgesomd in de offerte en het werkplan, het werkplan komt na opdracht tot stand, dan wel anderszins omschreven. Het werkplan is onderdeel van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en behelst een werkomschrijving op basis waarvan de diensten worden uitgevoerd. De door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door deze voorwaarden buiten werking gesteld. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht c.q overeenkomst waarvoor zij zijn gemaakt.

2. Definities

Opdrachtgever:

Een ieder die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten c.q. wenst te sluiten. Niet als opdrachtgever in de zin van deze algemene voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming diensten worden verricht, welke door hem of haar zelf zijn aangenomen.

Opdrachtnemer:

ABK Sanering Waterland BV (SC530)

Deskundig Toezichthouder Asbest. (SC-510)

SCA-510-beeldmerk

 

 

 

 

Deskundig Asbestverwijderaar (SC-520)
DAV-520-beeldmerk

 

 

 

 

Asbest Asbestverwijderingbesluit 2005:

Besluit dat regels stelt aan het beroepsmatig werken met asbest.

Asbesthoudendafval:

eigenaar blijft aansprakelijk tot en met de stortplaats

3. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Toezending van aanbiedingen en/of documentatie verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst.

4. Overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan onder de volgende opschortende voorwaarden partijen hebben voldaan aan alle wettelijk verplichtingen zoals neergelegd in het Asbestverwijderingsbesluit opdrachtnemer heeft de overeenkomst schriftelijk bevestigd door toezending van een opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever. opdrachtgever dient zorg te dragen voor de noodzakelijke vergunningen waar onder een sloopvergunning en een asbestinventarisatie (conform SC-540).

opdrachtnemer heeft de overeenkomst gemeld aan het Districtshoofd van de Arbeidsinspectie de certificerende instelling en gemeente, met behulp van de daartoe bestemde meldingsformulieren. De opdrachtgever blijkt voldoende kredietwaardig te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. De opdrachtnemer heeft het recht ten aller tijde de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te controleren en op basis van de uitkomst een overeenkomst al dan niet aan te gaan.

Wijzigingen van de overeenkomst kan slechts in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging. Opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen na mededeling van dit feit aan de opdrachtgever.

5. Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer is gehouden de uitvoering van de werkzaamheden te doen plaatsvinden conform het asbestverwijderingsbesluit alsmede eventuele nadere regelgeving. De verwijderingwerkzaamheden zullen worden verricht ondertoezicht van de DTA’er en kunnen worden gecontroleerd door het certificerende instituut. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer, kan de opdrachtnemer zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een gelijke kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden meegedeeld. De verwijderde toxische of gevaarlijke bouwmaterialen blijven de nadrukkelijke verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Werkzaamheden worden uitsluitend gevoerd op daguren, mits anders is afgestemd.

6. Oplevering

Een werk wordt als opgeleverd beschouwd na reiniging van de ruimten. Indien het werkplan dit vermeldt zal een eindmeting/visuele inspectie worden verricht, waarvan de resultaten binnen de wettelijke grenswaarden moeten vallen. De rapportage van de eindmeting/visuele inspectie dient als opleveringsdocument van de betreffende werkzaamheden

7. Prijzen

Schriftelijke prijsopgave zijn bindend, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De prijs is gebaseerd op het project- c.q. inventarisatierapport. Indien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden afwijkingen in de omvang of complexiteit van het werk aan het licht komen die naar het oordeel van de opdrachtnemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, dan zal die aanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van het artikel 4 gestelde plaatsvinden. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van de opdrachtnemer:

  tom: 10px;”>

 • inclusief alle voor de deskundige uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en beschermingsmiddelen.
 • exclusief BTW, invoerrechten, leges, belastingen, heffingen, precario en andere rechten.
 • inclusief de kosten van vervoer en verzekering (excl. CAR-verzekering),
 • tom:15px;”>werkzaamheden worden uitgevoerd onder een door de opdrachtgever af te sluiten CAR-verzekering Indien de opdrachtgever geen CAR-verzekering afsluit is dit geheel voor zijn risico.
 • inclusief de kosten van het afstorten van de verwijderde asbesthoudende bouwmaterialen op een daartoe aangewezen stortplaats.
 • vermeld in euro’s.
 • prijsverhogingen die vanuit overheidswege worden doorgevoerd, worden aan u doorbelast,
 • ook na een eventuele eerdere prijsaanbieding/offerte.
 • Bij het verrichten van werkzaamheden is het de opdrachtnemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van nutsvoorzieningen ten behoeve van de opdrachtgever zoals water, elektriciteit en riool (afwatering).

8. Verzekering:

ABK sanering Waterland BV is bij AON Risk verzekerd voor aanspraken derden tot € 2.500.000,00 als maximum per aanspraak ter zake van personen- en/of zaakschade, dan wel personen-, zaakschade en/ of saneringskosten als gevolg van het vrijkomen van asbest, dit alles gelimiteerd tot € 5.000.000,00.

9. Aansprakelijkheid

Met inachtneming van het geen elders in deze voorwaarden is bepaald staat opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van door hem geleverde diensten met inachtneming van de volgende beperkingen: indien bij de eindmeting wordt vastgesteld dat de concentratie van gevaarlijke en/of toxische bouwmaterialen binnen de wettelijke gestelde grenswaarden valt eindigt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. de opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden inzake door hen geleden schade, welke niet het gevolg is van een kennelijke onzorgvuldigheid van de opdrachtnemer. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade in de zin van productieverlies, winstderving of andere indirecte kosten. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan onder meer verf en behang als gevolg van gebruikte tape en lijmresten. met betrekking tot de door de opdrachtnemer gebruikte hulpmiddelen, apparatuur e.d. beperkt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zich tot de garantie van de desbetreffende leverancier/producent.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt tevens indien de opdrachtgever buiten de opdrachtnemer om werkzaamheden heeft laten verrichten, of indien de opdrachtgever zaken onoordeelkundig heeft behandeld. Voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer gelden niet indien sprake is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer. In geval van een niet, niet tijdige of onvolledige levering van diensten is aan de verplichting tot vergoeding van schade door de opdrachtnemer voldaan door de ontbrekende diensten alsnog te leveren. Indien dit om welke reden dan ook niet meer mogelijk is, dan is aan de verplichting tot vergoeding van eventuele schade door de opdrachtnemer voldaan door betaling van de werkelijk door de opdrachtgever gemaakte onkosten, met als maximum het door partijen overeengekomen factuurbedrag. Bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden alleen indien en voor zover de aansprakelijkheidsassuradeuren van de opdrachtnemer geen dekking verlenen ter zake van de aan de opdrachtgever en/of derden toegebrachte schade.

10. Overmacht

Indien (verdere) uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt of in ernstige mate bemoeilijkt wordt – hetgeen onder meer het geval zal zijn bij het niet (tijdig) verkrijgen van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke vergunningen, of bij aan het object klevende en aanvankelijk verborgen gebleven belemmeringen – zullen de opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar in overleg treden om te bepalen op welke wijze de werkzaamheden zullen worden beëindigd of zullen worden voortgezet. Voor zover de werkzaamheden zullen worden beëindigd, zullen aan de opdrachtgever de kosten in rekening worden gebracht, die met het oog op de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer zijn gemaakt. Voorzover de werkzaamheden zullen worden voortgezet, zal zulks geschiede met inachtneming het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden.

11. Vrijwaring

De opdrachtnemer zal zijn personeel c.q. inleenpersoneel belonen conform de geldende (CAO) bepalingen. Opdrachtnemer zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premies sociale verzekeringen, AOW, etc. Opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.

12. Klachten

Klachten over ondeugdelijke dienstverlening, schade of vermissing van zaken of welke andere aard dan ook dienen binnen 8 dagen na oplevering schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden overlegd. Bij klachten is de opdrachtgever verplicht om aan de opdrachtnemer alle noodzakelijke informatie te verstrekken die nodig wordt geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen komen. De informatie omvat tenminste een nauwkeurige omschrijving van:

 • het tijdstip waarop het gebrek is geconstateerd:
 • de plaats waar het gebrek is geconstateerd:
 • de aard en de ernst van het geconstateerde gebrek;

een redelijke termijn waarbinnen de opdrachtnemer het geconstateerde gebrek dient te herstellen. De opdrachtnemer is verplicht om binnen twee weken na ontvangst van de klacht een schriftelijk reactie aan de opdrachtgever kenbaar te maken. Klachten geven de opdrachtgever niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

13. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslist door de binnen het vestigingsgebied van de opdrachtnemer bevoegde burgerlijke rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. Opdrachtnemer heeft het recht om in afwijkingen van het voorstaande de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te adièren.

14. Betaling.

Betaling van de restsom is direct na oplevering verschuldigd, tenzij schriftelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij expliciet anders overeengekomen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim raakt zonder dat daarvoor afzonderlijk ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is vervolgens een rente verschuldigd van 1,5% per (gedeelte van een) maand over het nog openstaande bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van genoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00 exclusief BTW. Indien opdrachtnemer één of meer vorderingen op de opdrachtgever bezit zal de betaling die van de opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken tot betaling van die vorderingen. Indien opdrachtnemer het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt zal deze tevens gehouden zijn naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvraag aan de opdrachtnemer te voldoen.

15. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16. Slotbepaling

Elk beding dat strijdig is met dwingende bepalingen van Nederlands recht zal telkens indien mogelijk worden herleid tot de toegelaten werking. In geen geval zal de nietigheid van één of andere bepaling de geldigheid van de voorwaarden aantasten.