Het meeste nog aanwezige asbest zit in gebouwen van voor 1994. Asbest is niet gevaarlijk zolang het vastzit in ander materiaal. Het vormt pas een risico voor de gezondheid als asbestvezels vrij kunnen komen. Bijvoorbeeld bij asbestverwijdering. Wie gaat verbouwen of slopen moet in veel gevallen laten inventariseren waar het asbest zit. En dit laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Wanneer moet ik materiaal met asbest (laten) verwijderen?

Of u materialen met asbest in en om het huis moet (laten) verwijderen, hangt af van het soort asbest. Als het asbest vastzit in het materiaal en er niets mee gebeurt, hoeft u dit niet te (laten) verwijderen. Zit het niet vast? Dan moet u het afschermen of (laten) verwijderen. Huurt u een woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor asbestverwijdering.

Zelf asbest verwijderen of laten verwijderen

U mag zelf een beperkte hoeveelheid materiaal met asbest verwijderen. Dit mag alleen als dit kan zonder dat u het materiaal beschadigt en er geen asbestvezels vrij kunnen komen. De regels hiervoor staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

U moet altijd een sloopmelding doen bij uw gemeente als u asbest gaat verwijderen. Uw gemeente kan u verder vertellen welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen en waar u het materiaal kwijt kunt. Of wanneer u asbest moet laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Regels verwijderen asbest

Voor asbestverwijdering gelden strenge regels. Het is vaak gevaarlijker asbest op de verkeerde manier te verwijderen dan om het te laten zitten. De gemeente kan u als eigenaar van asbesthoudend materiaal dwingen om maatregelen te nemen. Dat kan als in uw huis losgebonden asbest zit dat onvoldoende is afgeschermd.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Hechtgebonden asbest hoeft u meestal niet te laten verwijderen. De asbestvezels zitten stevig vast in het materiaal. Is het asbest in goede staat en wordt het niet bewerkt? Dan levert het geen gevaar op.

Bij losgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen. Daardoor zijn de gezondheidsrisico’s veel groter. Is het materiaal goed afgeschermd, dan zijn er geen maatregelen nodig.

Kosten verwijderen asbest

Bent u eigenaar van het materiaal met asbest? Dan betaalt u de kosten voor het verwijderen. De overheid geeft hiervoor geen subsidie. Mensen met een uitkering kunnen bij sommige gemeenten terecht voor bijzondere bijstand als ze de kosten voor asbestverwijdering niet kunnen betalen.

Asbest verwijderen bij verkoop huis

Koopt u een huis, dan hoeft de verkoper het eventueel aanwezige asbest niet te verwijderen. Weet de verkoper niet of er asbest in de woning is verwerkt? Dan kunt u een asbestinventarisatie laten uitvoeren door een professioneel bedrijf. De nieuwe huiseigenaar betaalt zelf de kosten van de inventarisatie en de verwijdering van asbest. Of u moet afspreken met de verkoper dat hij de kosten op zich neemt. Is er asbest aanwezig in de woning en meldt de verkoper dit niet aan u? Dan kan er sprake zijn van een verborgen gebrek.

Wanneer is asbest gevaarlijk voor mijn gezondheid?

Asbest is levensgevaarlijk als asbestvezels vrijkomen en u deze inademt. Dit kan gebeuren als asbest in slechte staat verkeert of als het ondeskundig wordt verwijderd. De meeste nu nog aanwezige asbestvezels zitten vast in een ander materiaal. Zolang hier niets mee gebeurt, is de kans klein dat deze vezels in de lucht komen en schade veroorzaken.

Inademen asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen. Deze bestaan uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Ademt u asbestvezels in? Dan kunnen deze diep in de longen doordringen. Op termijn kan dit longkanker, mesothelioom (longvlieskanker of buikvlieskanker) of asbestose (stoflongen) veroorzaken.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Er zijn 2 soorten asbest: hechtgebonden en losgebonden asbest.

  1. Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal. Is het materiaal in goede staat en wordt het niet bewerkt of gesloopt? Dan komen er nauwelijks vezels vrij.
  2. Bij losgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen. Daardoor zijn de gezondheidsrisico’s veel groter. Losgebonden asbest is sinds 1983 nauwelijks meer gebruikt.

Asbest verboden sinds 1993

Sinds 1 juli 1993 mogen bedrijven geen asbest meer gebruiken in wegen, gebouwen en daken. En ook geen asbest meer verkopen. In de Europese Unie (EU) geldt een asbestverbod sinds 2005.

Kan ik subsidie krijgen om asbest te verwijderen?

Als bedrijf kunt u gebruikmaken van 2 fiscale regelingen om asbest te verwijderen. Voor particulieren is er geen subsidie voor asbestverwijdering.

Fiscale regeling voor vervangen asbestdaken

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken? Dan kunt u als bedrijf gebruikmaken van de fiscale regelingen Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL).

Fiscale regeling voor plaatsen zonnepanelen en asbestsanering

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en zonnepanelen plaatsen? Dan kunt u als bedrijf voor de zonnepanelen gebruikmaken van de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). En kunt u VAMIL aanvragen.

Provinciale subsidieregeling verwijdering asbest voor agrariërs

In 10 provincies kunnen agrariërs gebruik maken van de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop!. 75% van de asbestdaken ligt in de agrarische sector. Agrariërs die in aanmerking komen voor de subsidie moeten asbestdaken vervangen door daken met zonnepanelen.

Hoe kan ik als asbestslachtoffer een financiële tegemoetkoming aanvragen?

Asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom of asbestose kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het IAS gaat met u na hoe u in contact bent gekomen met asbest. Het IAS adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over uw recht op een tegemoetkoming. De SVB beslist of u de tegemoetkoming krijgt.

Voorwaarden financiële tegemoetkoming

Om een tegemoetkoming te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag u nog geen vergoeding voor immateriële schade hebben ontvangen. Op de website van het IAS vindt u alle voorwaarden voor een tegemoetkoming.

Wie kan een tegemoetkoming aanvragen?

Iedereen die door asbest de ziekte mesothelioom of asbestose heeft gekregen, kan de tegemoetkoming aanvragen. Er zijn 2 regelingen:

  1. Werknemers of hun huisgenoten die ziek zijn geworden door asbest, kunnen daarvoor gebruikmaken van de TAS-regeling.
  2. Voor zelfstandig ondernemers of particulieren die in een privésituatie ziek zijn geworden door asbest, is er de TNS-regeling.

Hoogte financiële tegemoetkoming

In 2015 is de financiële tegemoetkoming voor asbestslachtoffers € 19.417,-.

Aanvragen tegemoetkoming asbestslachtoffers

U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier op de website van het IAS.

Tegemoetkoming is voorschot van schadevergoeding

De tegemoetkoming is geen vervanging van een schadevergoeding, maar een voorschot daarop. De SVB probeert de kosten te verhalen op een aansprakelijke partij. Bijvoorbeeld uw (ex-)werkgever. Het voorschot wordt verrekend met de uiteindelijke schadevergoeding.